Amuk

Kau nak mencuri
Oh kau tidak tahu
Kau nak membeli
Oh kau tidak mampu

Bayar harga tunainya
Sampai kiamat tiba

Kau nak meminta
Oh kau tidak tahu
Kau nak meminjam
Oh kau tidak mampu

Bayar hutang tunainya
Sampai kiamat tiba

( korus )

Kalau nak mandi, Mandi basah
Kalau nak baik, Baik habis

Kalau nak mandi, Mandi basah
Baru kau kenal, Mana baik

Kalau nak mandi, Mandi basah
Kalau nak jahat, Jahat habis

Kalau nak mandi, Mandi basah
Baru kau kenal, Mana baik

Hendak merintas oh kau tidak tahu
Hendak memintas oh kau tidak mampu
Bayar hutang tunainya sampai kiamat singgah